อัตราค่าลิขสิทธิ์


อัตราค่าลิขสิทธิ์เพลง การเผยแพร่ต่อสาธารณชน

 

 1.ประเภทธุรกิจ ต่อหน่วย/ต่อห้อง

แจ้งต่อ กกร.
ต่อเดือน(บาท)

3 เดือน
ชำระขั้นต่ำ

6 เดือน
ลด 5%

12 เดือน
ลด 10 %

 การแสดงดนตรีสด

490

1,470

2,800

5,292

 ตู้เพลง/ตู้/บูธ หยอดเหรียญคาราโอเกะ

490

1,470

2,800

5,292

 ห้อง V.I.P./ห้องโถง/คอนโทรลรูม
(ใช้VCDแผ่นแท้)

600

1,800

3,420

6,480

 ห้อง V.I.P./ห้องโถง/คอนโทรลรูม
(เก็บอัดในฮาร์ดดิสต่อ 1 ห้อง

600

2,800

5,370

10,653

 2.อัตราค่าลิขสิทธิ์เพลง การทำซ้ำ-ดัดแปลง ต่อ 1 ปี

 ประเภทการใช้งาน

จำนวนห้อง

อัตรา (บาท)

อื่น ๆ

 มิดี้-ไฟล์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1 เครื่องต่อ 1 ห้อง

4,173

รวมถึงเก็บอัด
CD,MP3, MP4CD ROM
ลงในฮาร์ดดิส
คอมพิวเตอร์
เพื่อเปิดฟัง
ให้บริการ3,900
บาท/ปี/สาขา

 โสตทัศนวัสดุเก็บอัดในฮาร์ดดิสถ์

1 เครื่องต่อ 1 ห้อง

4,173

 ฮาร์ดดิส ระบบ

2-5 ห้อง

6,313

 LAN SERVER

6-10 ห้อง

8,346

11-15 ห้อง

10,486

  หากจำนวนมากกว่า 15 ห้อง ชำระเพิ่มอีก ห้องละ 600 บาท ต่อ ปี
  สถานประกอบการณ์ : ใช้ระบบ 1 เครื่อง ต่อ 1 ห้อง เรียกเก็บตามจำนวนเครื่อง มากกว่า 10 เครื่อง ลด 40 %