เราเต็มใจที่จะดูแล และให้คำแนะนำต่างๆ เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สถานประกอบการ ถูกพวกที่อ้างตัวเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง มาทำการเก็บค่าลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อน”
รายชื่อ ครู เพลง
 
สดใส  โรจนวิชัย
คุณประทีป ขจัดพาล
คุณยุทธนา แสนสวาสดิ์
คุณศักดิ์สิทธิ์ เชื้อกลาง
คุณระพินทร์  พุฒิชาติ
นายวีระศักดิ์  ขุขันทิน
นายสุริยศ  พงศ์พิทยาธร
คุณธงชัย เล็กกัมพร
สุพจน์  สุวรรณพันธ์
คุณสมพร   รัตนไพร
นายคำแอ   ทองจันทร์
นายนิรันดร์   โกไศยกานนท์
นายเสริมเวช  ช่วงยรรยง
นายสุนทร สินยัง
บรรจบ  พลอินทร์
คุณบุญมา ทองงาม
คุณภพธรรม ไชยกิจ
คุณชวาลา  ชัยมีแรง
คุณสมปอง เปรมปรีด์
สุพจน์  สุวรรณพันธ์
สมเดช แก่นสำโรง
คุณสุทธิยง เมฆวัฒนา
นายวิวัฒน์  ฉัตรธีรภาพ
นายอัครวัฒน์  โชติอมร
คุณยงยุทธ ดำศรี
คุณบรรเจิด สินธุฉ่ำ
คุณจิระศักดิ์ ธรรมประศาสตร์
คุณทวีศักดิ์ สุทาวัน
คุณอณิวัชร์ พนม
คุณวรวิทย์ นิมมานศิริกุล
คุณสมเทพ ปํญญามานะ
คุณประสงค์ คำยวง
คุณสมบูรณ์ บุญโรจน์
คุณมนัส เชิงกลาง
คุณศรรักษ์ ศักดิ์ศรี
นายธีระพงษ์ อ่อนแก้ว
นายอนุกูล  บูรณะคูปต์
นายธนาภูมิ   ราชศิลา
นายบุญมี จอมพันธุ์
นายชัยยะ  ล่ามสมบัติ
นายสมเกียรติ   แสงโคตร
นายอัตพร  ช่วยชบ
นายทิณวงศ์  นามสนธิ์
นายรุ่งโรจน์    สุขลิ้ม
นายศุภชัย  โต๊ะแจ๊ะ
นายสมัคร   สิทธิเวชผล
นายสำราญ   มีสวัสดิ์
คุณชัยวัฒน์  จุลนวล
คุณนุช  เฉลิม
คุณประจวบ  อุ้ยอ้ำ
คุณณัฐากร  นวลเต็ม
นายพรศักดิ์   ชาติกานนท์
ชนัญชิดา   จารุปภาเมธิน
นวสุ  อัตรากิรัตน์
ธวัชชัย  กองสี
วสุ  ห้าวหาญ
สุรีย์  ผั้นตื้อ
ศิวพล  เพชรทอง

 

ภพธรรม  ไชยกิจ
ดวงจิตร  ศิษย์ธีรพันธุ์
นวสุ  อัตรากิรัตน์
ณรงค์  จั่นแก้ว
เก้  ปิ่นเกล้า
นายสมหวัง  ศรีบัวอ่อน
สุภมาส    สิมมี
ปาน   ประกาศิต
ชัยยันต์  ตลุงลูกทุ่ง
คุณดวงจิตร   ธรรมวงศ์
คุณคำผาย  กุนละวุท
คุณกาบแก้ว  สุวันลาสี
คุณสีซมพู  สุวันลาสี
คุณสนอง  อุ่นวง
คุณสีลาวง  แก้ว
คุณจันสม   แสงสิริวัน
คุณวรเดช   ดิดทะวง
คุณพีระพงษ์  พลชนะ
คุณโอ  ไม้คานทอง
นายอิศรา   อนันตทัศน์
ฉัตร  สินสืบผล
อนันต์  สุริยจันทร์
สมเทพ   ปัญญามานะ
สมโชค  จันทร์สีหราช
ศรรักษ์   ศักดิ์ศรี
ขจี     ช่วยบุญชู
ไพโรจน์   จายอำพันธ์
ธนิต  กำเหนิดผล
หัสชัย   สุวรรณโรจน์
สมเกียรติ พรประทาน
สัญลักษณ์  ดอนศรี
สมบูรณ์  สัมพันธ์
สิทธิ์  กาญจนพิน
สอน   กาญจนพิน
ภัทยา    ภักดีบุรี
สุนทร   แก้วสาร
นฏกร    การะเกตุ
สมนึก    เอียดมาก
ประกอบ  เกษาทร
ธำรงค์   ชนะสิทธิ์
ประจวบ     วงศ์วิชา
สะมะแอ   เหมมันต์
ก้วน รองนวล
นิพนธ์   สันสะอีด
อัสนี  เสลภูมิ
จีรศักดิ์    พัฒน์ใหญ่
ชลินทร์    ไตรจันทร์
สมชวน   ศรีจันทร์
โสภณ     ทองแก้ว
สุธา    ยันตรกิจ
นิสิทธิ์ โกยสวัสดิ์
พลสันต์ พินิจคุณ
วิสา คัญทัพ
วรานนท์    ทองเลิศ
พัทยา  ศรีไตรเฮือง
ประสิทธิ์ ช่วยชื่น
สาคร  ศรีธรรมราช
สมเกียรติ พรประทาน

 
 
 


กลุ่มธงแดง เร็คคอร์ด
 

บริษัท มิวสิคดี จำกัด

 

บริษัท ทูชาร์ปเอ็นเตร์เทนเมนท์ จำกัด

บริษัท ไทมิวสิค จำกัด

 
บริษัท ลีโอมาสเตอร์ จำกัด

 

บริษัท แพลนเน็ท มีเดีย จำกัด

บริษัท ออน ซอน เด เร็คคอร์ด จำกัด

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ็อกซิ่งซาวด์

บริษัท ยู ทู เรคคอร์ด จำกัด

บริษัท เฮีย จำกัด

บริษัท เอ็มพีทรี โมบายเน็ทเวิร์ค จำกัด
บริษัท กรีนไลฟ์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

 

 
สถานที่ตั้ง บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด (COPY RIGHT CENTER CO.,LTD)
เลขที่ 242/21 ซอยลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-9353571-4 แฟ็กซ์: 02-9353570,75 สนง.อ่อนนุช 46 โทรศัพท์ 02-3212996-7 E-mail : info@cop.co.th